Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.planjazdy.com określa warunki i zasady sprzedaży produktów prowadzonych przez:

Kufer Katarzyna Kuźnik

Słupsko 21

98-345 Mokrsko

Numer Regon: 366768298

Numer Nip: 8321920062

Telefon:725 499 472

E-mail: sklep@planjazdy.com


Warunkiem korzystania z oferty sprzedaży przez internet jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

Objaśnienia wstępne:
- Pod pojęciem Sklep rozumie się sklep internetowy Planjazdy.com.
- Pod pojęciem Klient rozumie się osobę dokonującą zakupów w Sklepie Planjazdy.com.
- Pod pojęciem Regulamin rozumie się zbiór przepisów obowiązujących podczas składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie Planjazdy.com.


1. Przyjmowanie i realizacja zamówień 
1) Sklep internetowy Planjazdy.com prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.planjazdy.com.
2) Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.planjazdy.com. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, za pomocą poczty elektronicznej do Klienta wysyłana jest wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu. 
3) Przyjęcie zamówienia do realizacji: 
a. w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze – realizacja rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep za pomocą poczty elektronicznej,
b. w przypadku zamówień płatnych za pomocą systemu Dotpay.pl (przelewy, karty kredytowe) – realizacja rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania przelewu lub w chwili autoryzacji karty kredytowej.
4) o niedostępności produktu klient zostanie poinformowany w sposób jasny i czytelny najpóźniej na początku składania zamówienia
5) Ilość towaru przeznaczona do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży jest ograniczona, a realizacja zamówień objętych daną formą sprzedaży następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów przeznaczonych na promocję lub podlegających wyprzedaży. 
6) Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Rodzaj wystawianego dokumentu (paragon fiskalny).
7) Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia dokumentu fiskalnego. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Konsultantem za pomocą wiadomości e-mail. 
8) Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 
9) Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
10) Zamieszczone na stronach Sklepu towary stanowią jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. W zakresie cen prezentowanych towarów obowiązują zasady określone w pkt. 3 ust. 2 Regulaminu sklepu internetowego planjazdy.com
11) Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) i akceptuje jego postanowienia, co należy potwierdzić składając zamówienie w formularzu zakupowym Sklepu.
12) Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 
13) Zamówienia w Sklepie są realizowane na terenie Polski, a poza jej granicami wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków sprzedaży. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta Sklepu obowiązuje  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


2. Ochrona danych osobowych
1) Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Kufer Katarzyna Kuźnik zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” ( Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
2) Dane osobowe Klienta, chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, a ich udostępnienie jest konieczne w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów i usług.
3) Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Sklepu. 
4) Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres sklep@planjazdy.com 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest: Kufer Katarzyna Kuźnik Słupsko 21 98-345 Mokrsko

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sklep@planjazdy.com, formularz kontaktowy pod adresem www.planjazdy.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email sklep@planjazdy.comZ inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zamówień.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie poszczególnych systemów informatycznych administracji publicznej rozwijanych i utrzymywanych przez administratora, w szczególności ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane (tu dane ehost z umowy o powierzeniu danych) jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, usunięcia po upływie wskazanych okresów oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne, podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż brak podania danych uniemożliwia udzielenia informacji lub realizacji zamówienia.

3. Ceny towarów 
1) Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Jeżeli do zrealizowania umowy sprzedaży niezbędne jest poniesienie przez Klienta dodatkowych kosztów, zostaną one wskazane obok cen towarów, co dotyczy w szczególności opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe, bądź inne koszty, jeśli są konieczne.
2) Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
3) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 
4) Koszty dostawy (jeżeli występują) zostaną uwzględnione w dokumencie fiskalnym. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. 


4. Czas realizacji zamówienia 
1) Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji aż do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. 
2) Termin otrzymania przesyłki przez klienta uzależniony jest od czasu realizacji dostawy przez firmę kurierską DHL, POCZTĘ POLSKĄ lub INPOST Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki przez firmę DHL, POCZTĘ POLSKĄ lub INPOST wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
3) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


5. Formy płatności 
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: 
1) płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier, 
2) płatność kartą kredytową za pośrednictwem systemu Dotpay.pl: należność jest uiszczona w momencie autoryzacji karty płatniczej,
3) płatność przelewem bankowym na konto sklepu za pośrednictwem systemu Dotpay.pl.

6. Reklamacje i zwroty

1) Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres sklep@planjazdy.com lub przesłać na adres Kufer Katarzyna Kuźnik Słupsko 21 98-345 Mokrsko

2) Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu, Kufer Katarzyna Kuźnik Słupsko 21 98-345 Mokrsko wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.planjazdy.com

3) Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon.

4) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji lub zwrotu w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.planjazdy.com oraz paragon. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

5) Zgodnie z ustawą z dnia 30maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, drogą mailową, telefonicznie bądź przez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

6) Każda wymiana, obciąża kupującego dodatkowym kosztem za przesyłkę.

7) Zwroty gotówki za zamówienia złożone w sklepie internetowym na polskiej domenie www.planjazdy.com dokonywane są na polskie rachunki bankowe.

8) UWAGA: Towar należy odesłać w stanie nienaruszonym. Towar nie może posiadać jakichkolwiek śladów użytkowania. Towar musi posiadać wszystkie metki. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków dyskwalifikuje przyjęcie zwrotu.
7. Postanowienia końcowe
1) Firma Kufer Katarzyna Kuźnik zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu internetowego w ciągu dnia, 
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu, 
c. wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, 
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.